پایش علمی در شهر ساری

89کنفرانس27ژورنال
18,281سند علمی
13مرکز علمی
13نشست272پژوهشگر
شهرداری ساری

شهرداری ساری در رتبه 30 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 33 مقاله برای شهرداری ساری منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ساری در تهیه و انتشار 37 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ساری
مراکز علمی شهر ساری
نشست های شهر ساری