خانم دکتر ویدا چالوی

Dr. Vida Chaloy

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178992)

56
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی