آقای دکتر سیدکمال کاظمی تبار

Dr. Seyed kamal Kazemi Tabar

دانشیار گروه بیوتکنولوژی و به‎نژادی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179357)

176
76
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی