اثر ترکیبات گوناگون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید کالوس از ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (.Hyoscyamus niger L)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,098

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_027

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور برر سی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های ر شد گیاهی بر کالوس زایی ریز نمونه برگ گیاه مهم داروییبذرالبنج (.Hyoscyamus niger L) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار در 4 تکرار اجرا شد. ریز نمونه برگی از بذور کشت شده در محیط کشت MS که به مرحله شش برگی رسیده بودند تهیه شدند. محیط کشت موراشیگ و اسکوگ حاوی نفتالین استیک اسید (NAA) و بنزل آدنین (BA)، تیمار 1 (A) و تیمار دوم (B) حاوی نفتالین استیک اسید (NAA) و کینیتین (Kin)، تیمار سوم (C) حاوی توفوردی (D 2،4)، و بنزیل آدنین (BA) و تیمار چهارم (D) حاوی توفوردی (D 2،4) و کینیتین (Kin) هر کدام بمقدار 3 میلی گرم بر لیتر به صورت جداگانه و به منظور ایجادکالوس در ریز نمونه های برگی استفاده شد. پس از گذشت سه هفته تغییرات برر سی شد. در تمامی تیمارها با (A,B,C,D) تولید کالوس مشاهده گردید. اما این مقدار در تیمارهای حاوی توفوردی (C,D) باتاخیر و به سختی رخ داد که به دلیل وارد شدن ریز نمونه به فاز گسترش و غول پیکری بود و نتیجه اینکه در تیمارهای حاویتوفوردی قطعات ریز نمونه باید کوچکتر و دارای برش های بیشتر باشد تا زخم های ایجاد شده سبب ورود سریعتر ریزنمونه به فازکالزایی شود و مانع گسترش بیش از حد برگ جهت رشد گردد.

کلیدواژه ها:

تنظیم کننده های رشد گیاهی ، کشت بافت ، کالوس زایی ، بذرالبنج سیاه

نویسندگان

راضیه بیگلری فراش

دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ویدا چالوی

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

وحید اکبرپور

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیدکمال کاظمی تبار

دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری