فصلنامه مدیریت بهره وری

Productivity Management

بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی به شماره نامه /۳/۱۸/۷۵۶۲/ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی، اعتبار علمی-پژوهشی را اخذ کرده است. و براساس بخشنامه شماره ۲۵۶۸۵-۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد به جای دسته بندی نشریات به (علمی پژوهشی)و(علمی ترویجی)، همه نشریات با عنوان نشریه علمی تلقی خواهد شد.

حوزه پذیرش مقالات:

موضوعات اصلی:
مدیریت و بهره وری
استراتژی و بهره وری
ساختار و بهره وری
رهبری و بهره وری
تکنولوژی و بهره وری
صنعت و بهره وری
خدمات و بهره وری
اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری
روش های بهبود بهره وری
دانش و بهره وری
بهبود فرآیند و بهره وری
منابع انسانی و بهره وری
موضوعات فرعی:
مدیریت تولید و عملیات
تصمیم گیری و حل مساله
تحلیل های فرا ابتکاری
تحلیل پوششی داده ها
مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری
اندازه گیری کار و زمان
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی های تولید
مدیریت تولید و موجودی
مکان یابی و استقرار
مدیریت فرآیند
مدیریت تکنولوژی
ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد کمی
تحقیق در عملیات نرم
سیستم های پویا و مدل سازی سیستم ها
مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی های تولید

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات