آقای دکتر میرزا حسن حسینی

Dr. Mirzahasan Hosseini

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178358)

93
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی