بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید کالاهای لوکس خارجی با تاکید بر نقش میانجی تعدیلگر خود شیفتگی (مورد مطالعه: پوشاک لوکس ورزشی)

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

306

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_105

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید کالاهای لوکس خارجی با تاکید بر نقش میانجیتعدیلگر خود شیفتگی (مورد مطالعه: پوشاک لوکس ورزشی) می باشد. جامعه آماری این تحقیق خریداران ومشتریان کالاهای لوکس خارجی ورزشی میباشند. تحقیق حاضر بر مبنای هدف، تحقیق از نوع کاربردی میباشدو از سوی دیگر نوع روش تحقیق که برای رسیدن به مقاصد تحقیق حاضر از آن استفاده شده است از نوعتوصیفی- همبستگی می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ایی، محقق پرسشنامه استاندارد شده بر اساس مقالات (ممات و همکاران، 2016؛ یاوتز و همکاران، 2013 ؛ هانگ وهمکاران، 2011) طراحی و توزیع نمود. پرسشنامه طراحی شده در دو بخش سوالات توصیفی سوالات اصلیتحقیق شامل 26 سوال می باشد. فرضیات این پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفتند. در پایان نتایج حاکی از آن است که تصویر ذهنی، خودشیفتگی، درآمد، تاثیراجتماعی، تاثیر تجربیات و کارکرد محصول بر قصد خرید محصولات لوکس خارجی تاثیر مثبت دارند.

نویسندگان

میرزاحسنحسینی
میرزاحسن حسینی

استادیار، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی نیما

اعظمسازور
اعظم سازور

استادیار، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی نیما

عاطفهشبرنگ
عاطفه شبرنگ

درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی نیما