تحلیل رابطه بین مدیریت دانش مشتری وکیفیت خدمات پارکهای علم و فناوری تهران و شرکت های مستقردرآن

سال انتشار:

1392

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

433

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IKMC06_340

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات پارکهای علم و فناوری واقع در تهران و شرکتهای مستقر در آن انجام شده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه مجزا از کارکنان و مدیران پارک های علم و فناوری و کارکنان و مدیران شرکتهای مستقر در این مراکز به عنوان مشتریان آنها بوده است. تعداد اعضای نمونه با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات پارکهای علم و فناوری بوده است، که جهت تعیین روایی پرسشنامهها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل دادهها از معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار AMOS استفاده شد. یافتههای بدست آمده نشان داد که بین وضعیت کلی مدیریت دانش مشتری و کیفیت خدمات ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که مدیریت دانش مشتری قویترین رابطه را با بعد اطلاعات و ضعیفترین رابطه را با بعد تسهیلات داشته است

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش مشتری ، کیفیت خدمات ، پارکهای علم و فناوری

نویسندگان

میرزاحسنحسینی
میرزاحسن حسینی

دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی دانشیاردانشگاه پیام نورتهران

اعظمسازور
اعظم سازور

کارشناس ارشدمدیریت اجرایی و عضو هیئت علمی موسسه آموزش علمی نیما

سیده سمیهعلوینژاد
سیده سمیه علوینژاد

کارشناس ارشدMBAوعضوهیئت علمی موسسه آموزش علمی نیما

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی. (1389). نقش پارکها و مراکز ...
 • پورسلیمانیان، فریده. (1385). نقش پارکهای علم و فناوری برای توسعه ...
 • خرقانی، سعید و سلسله، مینو. (1387). نوع شناسی پارکهای علم ...
 • رشیدی نژاد، مسعود و شریف زاده کرمانی، زهره. (1385). ارزیابی ...
 • سلیمانی، مجید. (1391). بررسی پارکها و مراکز رشد علم و ...
 • صمدی، سعید و طاهرزاده، مهدی. (1386). بررسی و تبیین شاخصها، ...
 • کریم خانی، فرهاد. (1391). ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت ... [مقاله کنفرانسی]
 • گرجی، حسن؛ طباطبایی، مهدی؛ اکبری، امین؛ سرخوش، سمانه و خراسانی، ...
 • محمدیان، ایمان و اصغری، حبیب اله. (1384). بررسی و ارزیابی ...
 • مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان (1388). مدیریت ...
 • Belkahla, W & Triki, A., (2011). _ Customer knowledge enabled ...
 • Chen, L., (2014). _ A novel framework for customer- driven ...
 • Chua, A & Banerjee, S., (2013). _ Customer knowledge management ...
 • Desouza, K & Awazu, Y., (2005). "What do they know?" ...
 • Gibbert, M., Leibold, M & Probst, G., (2002). _ Five ...
 • Graefe, A & Burns, R., (2013). _ Testing a mediation ...
 • Johneston, R., (1997). "Identify the Critical Determinants of Service Quality ...
 • Lin, J (2007). " An object-oriented development method for Customer ...
 • Natti, S., Halinen, A & Hanttu, N., (2006). _ Customer ...
 • Nicolas, C & Castillo, F., (2008). _ Customer Knowledge Management ...
 • Salojarvi, H., Sainio, _ & Tarkiainen, A., (2010). "Organizational factors ...
 • Vera, J & Trujillo, A, (2013). "Service quality dimensions and ...
 • Zhang, Z., (2011)."Customer knowledge management and the strategies of social ...