خانم دکتر رومینا فرهادی نهاد

Dr. Romina Farhadinahad

گروه توسعه ، تامین مالی و اقتصاد بین الملل

Researcher ID: (449020)

3
5
1
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Hosseini,M.H, Farhadinahad, R."Investigating antecedents and consequences of open university brand image", (2012), International Journal of Academic research , Vol.4, No.4, .68-77.
  •  Hosseini,M.H. Shahidi, M.R & Farhadi nahad, R."Classroom training rather than e –training effectiveness for promoting managerial skills in Iran: A comparative study", (2010), IPEDR (paper presented at 2010 International Conference on E-business, Management and Economics/ Hong Kong), vol.3, 285-292.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • شناسایی یارانه های بخش کشاورزی ایران، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری (1402)

تالیفات

  • کتاب روش‌شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی - تطبیقی - اسلامی - کاربردی) (تولید دانش) - 1397 - فارسی