آقای سید وحید سعادت

s.vahid saadat

پژوهشگر مدیریت و حکمرانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (48396)

5
5
3

مدرس دانشگاه آزاداسلامی

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی