آقای دکتر سعید سعیدا اردکانی

Dr. Saeid Saeida Ardakani

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320951)

149
60
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی