آقای دکتر داوود فیض

Dr. Davood Feiz

استاد گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (390769)

38
88
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی