تقویت رفتار فرا نقش مشتریان در محیط کسب و کار دیجیتال از طریق شخصیت و تجربه برند

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-8-31_006

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1399

چکیده مقاله:

گسببترش کسببب وکارهای دیجیتال همراه با فرصبتها و چالشهایی است. یکی از مهمترین این چالشها، اطلاعات منفی در خصوصبرندها است. وظیفه مدیران بازاریابی، تقویت انعطاف پذیری مشتریان در قبال این اطلاعات منفی است...

کلیدواژه ها:

تجربه برند آنالین ، شخصیت برند ، انعطاف پذیری به اطالعات منفی ، کسب وکار الکترونیک.

نویسندگان

مرتضی م لکی مین باش رزگاه

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان.(نویسنده مسئول)؛ mmaleki۸۰@semnan.ac.ir

داود فیض

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان.

هادی مرادی

دانشجوی دکتری، بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان.