آقای دکتر علی اکبر جلالی

Dr. Ali Akbar Jalali

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176214)

78
5
1
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی