مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

Organizational Culture Management

 این نشریه  در سال ۱۳۸۲  با عنوان" فرهنگ مدیریت "اولین شماره آن منتشر گردید ، سپس در سال ۱۳۸۹ با تغییر عنوان به " مدیریت فرهنگ سازمانی " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (۷۲۹۵۸/۱۱/۳/۸۹)حائز درجه علمی پژوهشی گردید.

این فصلنامه  با رویکرد پژوهشی (Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریت فرهنگ سازمانی انتشار می یابد .

حوزه های تحت پوشش:

۱ -ارائه مدل بومی فرهنگ سازمانی در سازمان های دولتی و خصوصی

۲ -آسیب شناسی مدیریت فرهنگ سازمانی

            - آسیب شناسی تکریم ارباب رجوع

            - آسیب شناسی شاخص های کارمند توسعه یافته

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و اشتغال زنان

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و دستابی به مولفه های اسناد بالادستی و اسناد چشم انداز

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و فساد اداری

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و مقوله شفافیت سازمانی

            - بدبینی سازمانی ، علت شناسی و راحل کاوی

            - علل عدم موفقیت سازمانهای بومی در ارایه خدمات

۳ -بررسی مدل های مدیریت فرهنگ سازمانی در کشور های منتخب

۴ -بررسی نحوه ارتباط دانشگاه و صنعت

۵ -فرهنگ سازمانی

            - چالشهای فرهنگ سازمانی

            - طراحی و تبیین مدلهای رایج فرهنگ سازمانی و بومی سازی برخی مدلها

            - فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و رهبری سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری

            - فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

            - فرهنگ سازمانی و شهروند سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و کار آفرینی

            - فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد

            - فرهنگ سازمانی و معنویت

- فرهنگ سازمانی و مولفه هایی مانند عدالت ، نوآوری ، وفاداری ، فلات شغلی، گرانباری شغلی، کم باری شغلی،  اخلاق ، پاسخ گویی...

۶ -مدیریت فرهنگ سازمانی در عصر مجازی

۷ -مدیریت فرهنگ سازمانی - دین و ایدئولوژی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی اسلامی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی در احادیث و روایات

            - مدیریت فرهنگ سازمانی در نص ( قرآن کریم)

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و ارزش های شغلی کارکنان

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و فلسفه وجودی سازمانها

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت اسلامی

۸ -مدیریت فرهنگ سازمانی و اصلاحات سازمانی در هزاره سوم

۹ -مدیریت فرهنگ سازمانی و آینده پژوهی

۱۰ -مدیریت فرهنگ سازمانی و انسان توسعه یافته

۱۱ -مدیریت فرهنگ سازمانی و تئوری های نوین مدیریت

۱۲ -مدیریت فرهنگ سازمانی و عصر پسا مدرن

۱۳ -مدیریت فرهنگ سازمانی و عناصر سازمانی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق کار و منشورهای اخلاقی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و استاندارد های شغلی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و بازار یابی سبز

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و تناسب شغل و شاغل

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و شایسته سالاری

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ، استعداد یابی، مزیت رقابتی سازمان

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و نوآوری و خلاقیت

۱۴ -مدیریت فرهنگ سازمانی و کاهش فساد اداری

۱۵ -مدیریت فرهنگ سازمانی و مقوله ( Bench Marking)

۱۶ -مدیریت فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادات

۱۷ -مدیریت منابع انسانی

            - تئوریهای نوین مدیریت منابع انسانی

            - دیدگاههای نوین انگیزش در مدیریت منابع انسانی

            - طراحی مدلهای نوین اداری سازمانها با محوریت منابع انسانی

            - مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر

            - مدل ها و راهکار های جدید جذب ، آموزش ، باآوری و نگهداشت منابع انسانی

۱۸ -مناسبات بین مدیریت فرهنگ سازمانی و روش های تحقیق کیفی

 

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)