آقای دکتر مسلم باقری

Dr. Moslem Bagheri

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (499438)

20
36
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی