آقای یحیی زارع مهرجردی

Yahya Zare

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184559)

100
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی