آقای دکتر احمدعلی یزدان پناه

Dr. Ahmad Ali Yazdanpanah

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

Researcher ID: (247743)

47
17
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی