آقای دکتر احمدعلی یزدان پناه

Dr. Ahmad Ali Yazdanpanah

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

Researcher ID: (247743)

47
14

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی