آقای دکتر حمید زارع

Dr. Hamid Zare

رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379527)

11
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی