پایش علمی در شهر سمنان

49کنفرانس15ژورنال
18,207سند علمی
6مرکز علمی
8نشست138پژوهشگر
شهرداری سمنان

شهرداری سمنان در رتبه 20 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 69 مقاله برای شهرداری سمنان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری سمنان در تهیه و انتشار 99 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر سمنان
مراکز علمی شهر سمنان
نشست های شهر سمنان