بررسی رابطه میان ویژگی های سازمان یادگیرنده با یادگیرنده بودن سازمان بر اساس مدل مایکل مارکوات (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد شهر مشهد)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 938

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMNG01_255

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی ویژگی های سازمان های یادگیرنده براساس مدل مایکل مارکوات در شعب بانک پاسارگاد پرداخته است. برای جمع-آوری دادهها از دو پرسشنامه نیمرخ سازمان یادگیرنده مایکل مارکوات و پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده ویک و لئون استفاده شدهاست. هدف این پژوهش برسی و ارزیابی ویژگی های سازمان یادگیرنده شعب بانک پاسارگاد شهرستان مشهد می باشد. بدین منظور پنج فرضیه آورده شدهکه متغییر مستقل فرضیه ها را پنج بعد پویایی های یادگیری، تحول سازمانی، قدرتمند سازی افراد، مدیریت دانش و فناوری و متغییر وابسته را یادگیرندهبودن سازمان تشکیل می دهند. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک پاسارگاد شعب مشهد می باشد که تعداد آنها در مجموع 155 نفر و با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده،تعداد 110 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 19 spss استفاده شده است که در دو بخش آمارتوصیفی و آمار استنباطی، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جهت بررسی فرضیات از پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این استکه پویایی های یادگیری بر یادگیرنده بودن سازمان تاثیر دارد. همچنین مولفه تحول سازمانی نیز بر یادگیرنده بودن سازمان تاثیر دارد. مولفه های قدرتمندسازی افراد، مدیریت دانش و فناوری نیز بر یادگیرنده بودن سازمان تاثیر دارد. معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیر مستقل پویایی های یادگیری بیشترین نقش (همبستگی جزئی) با مقدار 0/588 و پس از آن نیز متغیر قدرتمند سازی افراد با ضریب همبستگی جزئی 0/252 نقش خود را در سازمان یادگیرنده ایفاء می کنند.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رسته مقدم، آرش (1384)، مطالعه ویژگی های سازمان یادگیرنده در ...
 • رهنورد، فرج اله (1378)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، تهران، ...
 • زالی، محمدرضا (1385)، تعامل فرهنگ و یادگیری سازمانی، تهران فصلنامه ...
 • سبحانی نژاد، مهدی، بهنام شهایی و علیرضا یوزباشی(385 1)، سازمان ...
 • سنگه، پیتر و دیگران (1389)، رقص تغییر" چالش های تغییر ...
 • سنگه، پیتر(1390)، " پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده"، ترجمه کمال ...
 • فراهانی عزیزآبادی، فاطمه (1388)، طراحی استراتژی رسانه ملی بای تاثیر ...
 • مارکوارت، مایکل(1385)، ایجاد سازمان یادگیرنده، توسعه عناصر پنج گانه یادگیری ...
 • Argyris, C (1999) On Organizational Learning, 2nd edition, B lackwell, ...
 • Fiol, C, Lyles, M.A (1985) Organizational Learning, Academy of Management ...
 • Garavan, T (2000), The Learning Organization: A Review and Evaluation ...
 • Garvin, D (1993) Building a Learning Organization, Harvard Business Review, ...
 • Gephardt, M.A , Marsick , V.J (1996) Learning Organization Come ...
 • Harrison, R (1999) Intellectual As sets, Learning Center People M ...
 • james, C.R.v(2003) "designing learning organizations" organizational dynamics; 32(1), (46-61) ...
 • Karlson, A.K. (2007)" Knowledge and learning in Aid organization-A literature ...
 • Marquardt, M (2011) Building The Learning Organization, MCGraw hill, New ...
 • MumFord, A (1997) Management Development _ Strategies for Action 3nd ...
 • Nonaka, I., takeuchi, H. (2006); The knowl edge-creating company: how ...
 • Peddler, M, Burgoyne, j , Boydell _ T (1991) The ...
 • Senge, P.M (1990) The Fifth Discipline The Art and Practice ...
 • Stewart _ D (2004) Reinterpreting _ Learning Organization , Emerald ...
 • نمایش کامل مراجع