مقالات بانک پاسارگاد در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک پاسارگاد درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک پاسارگاد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 166 مقاله در زمینه بانک پاسارگاد استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک پاسارگاد

لیست مقالات بانک پاسارگاد در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در شهر تهران)
2. عوامل موثر بر نقدینگی بانک پاسارگاد با تاکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL
3. شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار و ارائه راهکارهای مناسب بانک پاسارگاد استان قم
4. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد ناحیه غرب تهران)
5. تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر بازاریابی دهان به دهان در بین مشتریان بانک پاسارگاد
6. بررسی ارتباط استفاده از خدمات الکترونیکی تلفن همراه با جذب مشتری (مورد مطالعه شعب بانک پاسارگاد در استان تهران)
7. بررسی تاثیر تجربه، اعتماد و تصویر برند بر ارزش ویژه برند خدماتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک پاسارگاد شهر تهران)
8. بهینه سازی صف انتظار و سیستم های کارامد ارائه خدمت بانک ها (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)
9. نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در تاثیر رهبری دوسوتوان بر عملکرد (مورد مطالعه بانک پاسارگاد گیلان)
10. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت ریسک بانک ها (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)
11. تبیین رابطه بین اعتبارات بانکی و اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
12. تاثیر درک مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقشی مشتری با توجه به نقش معنویت مشتری و دلبستگی عاطفی به برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک پاسارگاد شهر تهران)
13. تدوین مدل پیش بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های خصوصی با بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری (مطالعه موردی: شعبه های بانک پاسارگاد شمال غرب کشور)
14. ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه ۶ شهر تهران)
15. بررسی رضایت مشتریان استفاده کننده از تکنولوژی ای- بنکینگ (مورد مطالعه: شعب غرب بانک پاسارگاد استان تهران)
16. بررسی تاثیر نگرانی های امنیتی، ریسک ادراک شده و اعتماد بر وفاداری به بانکداری اینترنتی در شعب بانک پاسارگاد در شهر اصفهان
17. بررسی نقش سهولت خدمات، تجربه خدمات و ارزش درک شده خدمات بر رضایت درک شده و قصد بازدید مجدد: مورد مطالعه بانک پاسارگاد شهرستان آمل
18. سنجش تاثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
19. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد
20. بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارت های خودمدیریتی کارکنان-مورد مطالعه:بانک پاسارگاد
21. ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بانک داری با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (مورد مطالعه: شعب بانک پاسارگاد استان خوزستان)
22. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری با نقش میانجی گری نگرش برند (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد استان خراسان شمالی)
23. بررسی عوامل موثر بر ارتباط CRM و ISO10004 و تاثیر آن در رضایتمندی مشتریان درتحول دیجیتال : مطالعه موردی بانک پاسارگاد
24. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری با نقش میانجی گری رضایت مشتری ( موردمطالعه : بانک پاسارگاد استان خراسان شمالی)
25. بررسی تاثیر ابعاد امنیتی خدمات الکترونیک بر کیفیت و قصد استفاده (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
26. بررسی تأثیر هوش تجاری بر شاخص های گرایش کارآفرینانه در سازمان (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
27. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتری در بانک پاسارگاد تهران
28. بررسی فعالیت های بازاریابی درونی وارتباط آن با رفتار شهروندی در بانک پاسارگاد
29. سنجش میزان اثربخشی تبلیغات بانک پاسارگاد
30. بررسی تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک پاسارگاد
31. بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر قصد مدیران بانکی بر برون سپاری فرآیندهای کسب و کار (موردمطالعه شعب بانک پاسارگاد استان لرستان و البرز)
32. بررسی تاثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان شعب ممتاز مرکز و غرب بانک پاسارگاد شهر تهران
33. تدوین راهبرد بانک های نوظهور در صنعت بانکداری ایران: مطالعه موردی بانک پاسارگاد
34. تاثیر شخصیت برند بر وفاداری و تمایل به پرداخت بیشتر با بررسی نقش عشق به برند (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
35. بررسی تاثیر استقرارسیستم های اطلاعات مدیریت بر مدیریت انرژی در ساختمانها مطالعه موردی: ساختمان های بانک پاسارگاد
36. نقش تعدیل گر کیفیت خدمات پشتیانی بر پیچیدگی سیستم اطلاعاتی بازاریابی و شایستگی محوری بانک (مورد مطالعه بانک پاسارگاد)
37. بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر قصد مدیران بانکی بر برون سپاری فرآیندهای کسب و کار (موردمطالعه شعب بانک پاسارگاد استان لرستان و البرز)
38. بررسی اثرات اخلاق مراقبت سازمانی بر مشارکت در رفتارهای مرتبط با پایداری (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک پاسارگاد شهر اصفهان)
39. بررسی تاثیر کیفیت درک شده خدمات بر قصد استفاده مجدد از خدمات با توجه به نقش میانجی رضایت، شناخت از سازمان و ذهنیت مثبت مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک پاسارگاد در اصفهان)
40. بررسی رابطه حوزه های کلیدی سازمانی با مدیریت دانش در بانک پاسارگاد شیراز
41. پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی کمال گرایی در کارکنان بانک های پاسارگاد استان تهران
42. پیش بینی کارآفرینی سازمان بر اساس کمال گرایی کارکنان بانک های پاسارگاد استان تهران
43. پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس کمال گرایی کارکنان بانک های پاسارگاد استان تهران
44. بررسی عوامل موثر بر مزایای مدیریت ارتباط با مشتری ادراک شده از طریق موبایل (مطالعه موردی: مشتریان بانک پاسارگاد در شهر تهران)
45. پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان
46. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برگرایش مشتریان به استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک
47. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ویژه مشتری در بانک های پاسارگاد استان آذربایجان شرقی
48. پایدارسازی مشتریان از طریق فاکتورهای موثر بازاریابی رابطه ای
49. پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان
50. کیفیت برند پاسارگاد و تاثیرات بازاریابی رابطه مند بر آن
51. بررسی میزان عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی اداره دارایی شهرستان زابل
52. تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات
53. نقش اعتماد دریسک درک شده و قصد فعالیت مشتریان بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : مشتریان بانک پاساراگاد)
54. بررسی موانع استقرار و گسترش بانکداری الکترونیک در بانک ملی و پاسارگاد
55. بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی و توسعه سیستم اطلاعاتی در منابع انسانی مطالعه موردی : شعب بانک پاسارگارد استان تهران
56. بررسی میزان رضایت مشتری براساس مدل سروکوال (مورد مطالعه مشتریان بانک پاسارگاد بوشهر)
57. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر توانمندسازی روانشناختی با درنظرگرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
58. بررسی فاصله بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بانک پاسارگاد
59. بررسی تاثیر مدیریت هویت برند و مسیولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد برند و رفتار شهروندی برند با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارمندان شعب بانک پاسارگاد شهر تهران)
60. تعهد عاطفی به مافوق و تاثیر آن بر درگیری شغلی، گزارش خطا و نوآوری سازمانی در بین کارکنان بانک پاسارگاد
61. تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتریان بر عملکرد سازمانی موسسات مالی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
62. برآورد احتمال نکول مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)
63. تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتریان بر عملکرد سازمانی موسسات مالی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
64. ارزیابی استقرار نظام مرکز تماس با رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)
65. بررسی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان با قصد خرید مجدد مشتریان مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان مازندران
66. بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی برتعهد سازمانی در شعب بانک پاسارگاد تهران
67. تاثیر مشارکت مشتری در خدمات فناوری اطلاعات مطالعه موردی: بانک پاسارگاد شعبه مرکزی تهران
68. طبقه بندی مشتریان بانک براساس مدل های امتیازدهی داده کاوی مطالعه موردی بانک پاسارگاد
69. رابطه بین اولویت های شاخص ارایه تسهیلت و ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
70. بررسی عوامل تاثیر گذار داخلی بر سودآوری بانک ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
71. بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک پاسارگاد در استان مازندران)
72. تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از رویکرد سروکوال (مطالعه موردی:بانک پاسارگاد)
73. بررسی تاثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر ارتباطات داخلی رسمی در بانک پاسارگاد
74. اولویت بندی اقدامات استراتژیک در بانک ها با رویکرد QFD-ANP در بانک پاسارگاد
75. سنجش کیفیت خدمات بانک با استفاده از روش SERVQUAL (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد مشهد)
76. تاثیر گرایش بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند در بانک پاسارگاد شهر رشت
77. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی ومدیریت استراتژیک منابع انسانی(مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در شهر تهران)
78. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر توسعه توان رقابتی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی:کلیه شعب بانک پاسارگاد در استان تهران)
79. بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد استان تهران)
80. بررسی تاثیر تصویر ذهنی، آگاهی و ارزش درک شده از برند بر افزایش رضایت مندی مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاداستان گیلان)
81. تحقق توسعه پایدار با ارایه گزارش پایداری و مسیولیت اجتماعی سازمان ها (تحلیل رویکرد بانک پاسارگاد به مفهوم مسیولیت اجتماعی)
82. ارایه چارچوبی جهت بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانى با فناورى اطلاعات در بانک های خصوصی (مطالعه موردی در بانک پاسارگاد)
83. بررسی عوامل تعیین کننده نقدینگی در بانک های اسلامی با تاکید بر شرایط بازار بورس مطالعه موردی : بانک پاسارگاد
84. ارایه الگویی جهت تخصیص مجدد منابع در ساختار شعبه های بانک پاسارگاد با تاکید بر کارایی و بهره وری
85. بررسی تجهیز منابع مالی بانک ها و تاثیر شایستگی های رهبری بر آن مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان اصفهان
86. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شعب بانک پاسارگاد
87. مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین)
88. بررسی رابطه بین نقدینگی با اجزای مصارف بانک پاسارگاد و منابع بانک
89. رابطه اجزای مصارف بانک پاسارگاد و منابع با نقدینگی
90. رابطه بین نقدینگی بانک پاسارگاد با اجزای منابع و مصارف
91. بررسی رابطه بین اجزای منابع و مصارف با نقدینگی بانک پاسارگاد
92. بهبود فرآیند خدمت دهی در بانک با رویکرد شبیه سازی و سناریوسازی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد )
93. بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانکهای خصوصی(مورد مطالعه : بانک پاسارگاد شعب غرب استان تهران)
94. بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور
95. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد
96. رابطه ی بین درک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) و بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک پاسارگاد شهرستان اصفهان)
97. بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک پاسارگاد اهواز )
98. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی نوآوری در بانک پاسارگاد
99. بررسی تاثیر رضایت مشتری بر روی وفاداری مشتری در بانک پاسارگاد
100. تعیین رابطه بین سرمایه فکری و میزان بازده مالی بانک پاسارگاد شعب گیلان