آقای دکتر اصغر آقایی

Dr. Asghar Aghaei

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306494)

7
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی