آقای دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

Dr. Mohsen Ebadalahan kavich

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

Researcher ID: (183464)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.