آقای دکتر محسن رسولیان

Dr. mohsen Rasoulian

دانشیار گروه مدیریت تولید و عملیات

Researcher ID: (463342)

28
14
10
1
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشهای مدیریت راهبردی
 • عضو میز پژوهشی مطالعات بازنشستگی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • عضو کار گروه تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه بازنشستگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت دانش در شرکتهای پیمانکار عمومی (موجک) - 1400 - فارسی
 • کتاب زنجیره تامین (موجک) - 1396 - فارسی
 • کتاب روش های کنترل ریسک در تامین مالی پروژه ها (موجک) - 1396 - فارسی
 • کتاب سیستم امنیت اطلاعات (ناقوس) - 1391 - فارسی
 • کتاب مدلهای متدوال اگزیم بانک و مدل بهینه برای ایران (سادات حجازی) - 1391 - فارسی
 • کتاب آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS چاپ دوم (ناقوس) - 1391 - فارسی
 • کتاب مدیریت استرلتژیک در کسب و کار (مشکوه) - 1390 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر مدیریت استراتژیک :اجرای استراتژی (دانشگاه آزاد) - 1386 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر مدیریت استراتژیک :ارزیابی استراتژی استراتژی (دانشگاه آزاد) - 1386 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر مدیریت استراتژیک : تدوین استراتژی استراتژی (دانشگاه آزاد) - 1386 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • محقق برتر دانشگاههای منطقه پنج کشوری (1385)
 • کارشناس نمونه ملی (1380)