آقای دکتر مهدی رشیدی

Dr. Mehdi Rashidi

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473506)

12
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی