آقای دکتر رسول برادران حسن زاده

Dr. Rasoul Baradaran Hassanzadeh

دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (271646)

3
1
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
  • عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت

تالیفات

  • کتاب نظام راهبری شرکتی و کنترل های داخلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) - 1399 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیات علمی (1379-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مسئول راه اندازی مجله علمی پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجله علمی پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی (1401-تاکنون)