آقای پروفسور کریم آذربایجانی

Prof. karim azarbayejani

دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305647)

23
72

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی