ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فرهاد حسین زاده لطفی

Farhad Hosein zadeh lotfi

استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177151)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فرهاد حسین زاده لطفی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات فرهاد حسین زاده لطفی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری سیستم های نرم افزاری IREMS و RETScreen ، GIS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستاییبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
2دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبود یافته برمدل حاصلضربی برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایکنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
3دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبودیافته درتحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایکنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
4دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبود یافته در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازده به مقیاس داده های قطعی و فازی با استفاده از مدل جمعی پیشنهادیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
6دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مقادیر خوش بینانه و بدبینانه کارایی متقاطعچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
7دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
8دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدها با وزنهای مشترک با DMU آنتی ایده الچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
9دریافت فایل PDF مقالهکارایی و ارائه الگو برای واحد های تصمیم گیرنده بر پایه برنامه ریزی خطی چند هدفیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
10دریافت فایل PDF مقالهمدل جدیدی به کمک بازی دسته جمعی Nash برای اندازه گیری عملکرد ساختارهای شبکه دو مرحله ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
12دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده فازی با استفاده از تعریف نرم چبیشف فازیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش رتبه بندی مونت کارلوچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
14دریافت فایل PDF مقالهیادداشتی برمقاله تعمیم محدودیت های زائد متقاطع درمسائل تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
15دریافت فایل PDF مقالهآزمون آماری برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده باداده های جدول سکستونچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
16دریافت فایل PDF مقالهبدست آوردن وزن برای ماتریس های زوجی بازده ای AHP با ساتفاده از روش DEA با ناحیه اطمینانچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
17دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوریچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
19دریافت فایل PDF مقالهوزن مشترک در حضور ورودی های قابل کنترل و غیر قابل کنترلششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
20دریافت فایل PDF مقالهروشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولیدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
21دریافت فایل PDF مقالهکارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد قواعد اگر آنگاه فازی برای محاسبه کاراییششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
23دریافت فایل PDF مقالهمدل بهبود یافته برای یافتن کاراترین واحدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
24دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
25دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایطششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل SBMششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
27دریافت فایل PDF مقالهروشی جدید برای رتبه بندی واحدها با استفاده از داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
28دریافت فایل PDF مقالهروشی برای شناسایی تراکم با داد ه ای بازه ای بر مبنای نقاط ایده ال و انتی ایده الششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
29دریافت فایل PDF مقالهتخصیص مجدد منابع متمرکز مبتنی بر در آمد –هزینهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
30دریافت فایل PDF مقالهکاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
31دریافت فایل PDF مقالهروش های تعاملی برای حل MOLP با استفاده از DEAششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
32دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
33دریافت فایل PDF مقالهتراکم در واحدهای چندمرحله ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
34دریافت فایل PDF مقالهروش هایی برای تعمیم مدل DEA/DA برای جداسازی سه مجموعه به همراه تعیین درجه عضویت نقطه ی جدیدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی خطوط درمساله مکانیابی خط بااستفاده از مدل SBMششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
36دریافت فایل PDF مقالهپایداری مدلهای CCR و BCC با داده های فازی نسبت به تبدیلات آفینی مثبتششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
37دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده هاششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
39دریافت فایل PDF مقالهدرجه بندی DMU ها از نظر کارایی و مقیاسششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
40دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری تصمیم گیری گروهی فازی در اولویت بندی و انتخاب پروژه های تعریف شده در زمینه مقابله با ریزگردهاهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی وبهره وری شعب بانک ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها deaاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
42دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری تحلیل پوششی داده ها DEA در تحلیل ممیز DA و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
43دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعهموردی: شعب بانک ملت تهران)کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانککنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
45دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکزاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
46دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی ( نمونه موردی : شهرستان تنکابن )اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هااولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
48دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملتدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
49دریافت فایل PDF مقالهنقش و کاربرد امضای دیجیتال و گواهی هویت الکترونیکی دربانکداری الکترونیکسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد تطبیق هویت بیومتریک MOC درارائه خدمات بانکی امنسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
51دریافت فایل PDF مقالهدرجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی کاربرد آن در شعب بانکسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
52دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی و رتبه بندی دانشگاههای پیام نور استان مازندران با استفاده از روشتحلیل پوششی داده هاسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388
53دریافت فایل PDF مقالهدسترسی ضعیف و قوی خروجی های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های بازه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
54دریافت فایل PDF مقالهارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
55دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
56دریافت فایل PDF مقالهحل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
57دریافت فایل PDF مقالهروشی برای شناسایی تراکم با داده های بازه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
58دریافت فایل PDF مقالهکارایی و اثربخشی در شرکتهای پتروشیمی به کمک تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
59دریافت فایل PDF مقالهروشی جهت تشخیص تراکم در مدلهای تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
60دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان ساری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
61دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
62دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
63دریافت فایل PDF مقالهتراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوبنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
64دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
65دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEAکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
66دریافت فایل PDF مقالهکارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های فازی (مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصولات لبنی)اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی1396
67دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی مدل تحلیل پوششی داده های چند دوره ای با اختلاف زمانی با روش کارایی متقاطعدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
68دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم ابتکاری جهت محاسبه کارایی سیستم های دو محله ای با ورودی ها و خروجی های مشترکدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
69دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری دیدگاه مدیریتی جهت ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با ورودی مشترک در حضور داده های بازه ایدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
70دریافت فایل PDF مقالهمدلی با رویکرد جمعی برای محاسبه کارایی سیستم های دو مرحله ای چند دوره اییازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397
71دریافت فایل PDF مقالهارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ایدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
72دریافت فایل PDF مقالهمدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسستهدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398

مقالات فرهاد حسین زاده لطفی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 283 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرهاد حسین زاده لطفی

تماس با فرهاد حسین زاده لطفی


به اشتراک گذاری صفحه فرهاد حسین زاده لطفی

پشتیبانی