ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محسن رستمی مال خلیفه

Mohsen Rostami malkhalifeh

خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186542)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محسن رستمی مال خلیفه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیدوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

مقالات محسن رستمی مال خلیفه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهحل مسایل برنامه ریزی غیرخطی و تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیککنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
2دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی متقاطع واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی وخروجی بازه ای به کمک واحدهای ایده ال و انتی ایده الچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای با داده های فازیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
4دریافت فایل PDF مقالهرفع نشدنی بودن در مدل ابرکارایی با داده های صفر با تکنولوژی بازده به مقیاس ثابتچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
5دریافت فایل PDF مقالهتخمین بهتر مقدار کارایی با استفاده از روش STEMچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تراکم در واحدهایی با داده های منفیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
7دریافت فایل PDF مقالهیک مدل غیر شعاعی برای تعیین بازده به مقیاسچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
8دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین DMU با استفاده از روش TOPSIS و OWA و مقایسه دو روشچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
9دریافت فایل PDF مقالهتخصیصمجدد در سیستم تولیدات موازی بر پایه DEA با داده های فازیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
10دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی در ساختارهای گسترش یافته ای شبکه ی دو مرحله ای با داده های فازی بازه ای نوع دومچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
11دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه بازده به مقیاس DMU ها با ورودی و خروجی منفی در DEAچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
12دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مسیرهای الگو با وزن دار کردن واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
13دریافت فایل PDF مقالهشاخص های مالم کوئیست هزینه در حضور داده های منفیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تولید وزن های غیر صفر در روش کارایی متقاطعچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
15دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
16دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی واحد های تصمیم گیرنده دو مرحله ای با داده های فازیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
17دریافت فایل PDF مقالهیک روش جدید برای ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای نادقیقچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی وجود تراکم در محصولات میانی یک زنجیره تامینچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقیق تخصیص مجدد منابع در بین واحدها با اعمال محدودیت های تخصیص مجدد و تخصیص همزمان هزینه ثابتچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
20دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش رتبه بندی مونت کارلوچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
22دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
23دریافت فایل PDF مقالهبهبود پوششی در تحلیل پوششی داده های نا دقیق(بازه ای) تحت بازده به مقیاس متغیرششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
24دریافت فایل PDF مقالهروشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولیدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با مدل غیرشعاعیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
26دریافت فایل PDF مقالهکارایی غیر شعاعی زیست محیطیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
27دریافت فایل PDF مقالهتخصیص هزینه ثابت جهت حفظ رتبه واحدهای تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
28دریافت فایل PDF مقالهتخصیص هزینه ثابت جهت کسب بهترین رتبهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازه های پیشرفت و پسرفت با استفاده از مالمکوئیست و استفاده از بهترین و بدترین رتبه هر واحدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
30دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
31دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل جهت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده به کمک بهترین وبدترین رتبه های واحدهای تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
32دریافت فایل PDF مقالهApply the best direction for ranking DWU bye Nonlinear algorithmششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
33دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایطششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
34دریافت فایل PDF مقالهشاخص مالم کوئیست بازه ای واحدهای تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
35دریافت فایل PDF مقالهکاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
36دریافت فایل PDF مقالهکارایی چند مرحله ای و شاخص بهره وری مالمکوئیست در سیستمهای تولید دو مرحله ای با داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
37دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
38دریافت فایل PDF مقالهیک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت باحفظ کارایی هرواحدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
39دریافت فایل PDF مقالهیک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت از نوع ورودی خاص و بودجه ثابت از نوع خروجی خاص باحفظ کارایی هرواحدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی به کمک واحدهای تصمیم گیرنده ی ایده آل و آنتی ایده آل در تحلیل پوششی داده هاششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی دو دوره مدیریتی به کمک شاخص مالم کوئیستششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
42دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ی بازده به مقیاس به کمک مدل های غیر شعاعی در تحلیل پوششی داده هاششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
43دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
44دریافت فایل PDF مقالهپیدا کردن هزینه مناسب جهت کارا شدن واحد تحت ارزیابی در DEA به کمک بهینه سازی معکوسششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
45دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ی بازه ی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده دارای ورودی و خروجی های بازه ای با حضور دادههای منفیدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
46دریافت فایل PDF مقالهارایه الگویی جهت تخصیص مجدد منابع در ساختار شعبه های بانک پاسارگاد با تاکید بر کارایی و بهره ورینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها بر اساس خروجی نامطلوب، رتبه بندی اولیهنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
48دریافت فایل PDF مقالهحل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با داده های بازهاینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
50دریافت فایل PDF مقالهبهبود کارایی متقاطع با وجود داده های بازه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
51دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از قویترین ابر صفحه MPSSنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
52دریافت فایل PDF مقالهیافتن واحد کارامد در تحلیل پوششی داده ها به کمک الگوریتم ژنتیکنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
53دریافت فایل PDF مقالهمدل برنامه ریزی خطی صحیح با استفاده از مدل های چند هدفهنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
54دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی استوار سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی با استفاده از روش حاصل ضربی در سیستم های دومرحله ای با خروجی های نامطلوبنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
56دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با داده های تصادفی از توزیع نرمال با کمک DEAنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
57دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
58دریافت فایل PDF مقالهتراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوبنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از روش FDH در حضور داده های تصادفینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
60دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی هتل ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های استوارچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1396
61دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی و تشخیص بافت های سرطانی از کیست های سینه با استفاده از تبدیل موجک و برنامه سازی ژنتیکهمایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق1396
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی سیستم های دومرحله ای با خروجی نامطلوب با استفاده از میانگین هندسییازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397
63دریافت فایل PDF مقالهمسایل واگذاری شبکه های دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها با وردی و خروجی های چندگانهیازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397
64دریافت فایل PDF مقالهReview of the progress and regression of tax offices of Tehran province based on Malmquist indexسومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند1397
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری انواع لوله های مورد استفاده در شبکه فاضلابچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1398
66دریافت فایل PDF مقالهارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ایدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
67دریافت فایل PDF مقالهمدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسستهدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی نسبی شرکت های بندرعباس در بخش ساخت و ساز براساس رویکرد DEAششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
69دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سیستم تحویل پروژه در پروژه های ساخت و ساز به کمک تحلیل پوششی داده هاششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 20 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 551 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محسن رستمی مال خلیفه

تماس با محسن رستمی مال خلیفه


به اشتراک گذاری صفحه محسن رستمی مال خلیفه

پشتیبانی