آقای پروفسور جعفر پورمحمود

Prof. jafar pourmahmoud

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (351892)

23
1
2
3
4

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات - دانشگاه صنعتی سجاد , انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (1400)
  • سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل تصمیم - انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ¬ها (1400)
  • سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات - دانشگاه صنعتی شاهرود , انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (1399)