آقای محمد ذاکری

Mohammad Zakeri

استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179989)

110
70
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی