آقای محسن نظری

Mohsen Nazari

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178594)

101
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی