آقای دکتر سید امین منصوری

Dr. Sayed Amin Mansouri

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474125)

8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی