آقای دکتر زاهد غفاری هشجین

Dr. zahed ghafari

استاد/ دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308457)

6
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی