آقای پروفسور سید محمد شبیری

Prof. Seyed Mohammad Shobeiri

استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375963)

78
91
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی