آقای دکتر رحیم دباغ

Dr. Rahim Dabbagh

دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (217889)

84
39
3
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی