آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا

Dr. Morteza Shahbazinia

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259759)

4
73

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی