آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی

Dr. Gudarz Eftekhar Jahromi

استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181388)

2
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی