دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری

Criminal Law Doctrines

مجله آموزه های حقوق کیفری ،بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از پاییز و زمستان ۱۳۹۰دارای درجه علمی- پژوهشی گردیده است.

این نشریه به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و در حوزه های فلسفه و فلسفه اسلامی مقاله می پذیرد.

مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.