آقای دکتر بابک پورقهرمانی

Dr. Babak Pourghahramani

دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177057)

131
37
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی