آقای دکتر عباس زراعت

Dr. Abbas zeraat

استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182107)

14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی