آقای دکتر عادل ساریخانی

Dr. adel sarikhani

جامعه قم الحکومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184978)

6
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی