فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی

Comparative studies of the laws of Islamic countries

فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، نشریه ای با داوری بسته و دوسو ناشناس بوده که در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی کشورهای مسلمان راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح درحقوق کیفری، حقوق خصوصی و حقوق عمومی کشورهای مسلمان است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر با تاکید بر تاثیرپذیری آنها از فقه مذاهب اسلامی و مقررات بین المللی و نیز نظام حقوقی کشورهای غربی فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای اسلامی را به جامعه حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد.

از این رو از کلیه اساتید و محققین علاقه مند به موضوعات مرتبط با نظام های حقوقی کشورهای اسلامی دعوت می شود با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در تداوم این مسیر همیاری نمایند و به این منظور درخواست می شود مقالات را مطابق با دستورالعمل نشریه تنظیم نمایند،

فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشور های اسلامی از مرداد ۱۴۰۰ موفق به دریافت امتیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نائل شد. نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی  را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.

برخی از مهم ترین موضوعات قابل ارزیابی در مجله مطالعات حقوق تطبیقی:

-حقوق خصوصی

-حقوق عمومی

-حقوق کیفری و سیاست جنایی

-آیین دادرسی و حقوق شکلی

- حقوق قراردادها؛ با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند

-حقوق مسئولیت مدنی؛با تاکید بر حوزه های نوین موجد مسئولیت

-حقوق مالکیت فکری

-حقوق فناوری های نوین

-حقوق شخصیت

-حقوق حمل و نقل

- حقوق ثبت اسناد و املاک

- حقوق محیط زیست

- حقوق اقتصادی نظیر بورس، بیمه و بانک

- حقوق خانواده؛ با تاکید بر مسائل جدید حوزه خانواده

- حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر تعارض قوانین در حوزه اموال نوین

-فلسفه حقوق