نشریه حقوق و مطالعات سیاسی

Journal of Law and Political Studies

«نشریه حقوق و مطالعات سیاسی» یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که توسط انتشارات سامی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوق و مطالعات سیاسی پایه گذاری شده است و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی به صورت فصلنامه در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.