آقای دکتر ابراهیم متقی

Dr. Ebrahim Motaghi

استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176800)

6
104
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی