آقای دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

Dr. Amir Houshang Mir Koshesh

استادیار گروه علوم سیاس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184344)

2
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی