آقای حسین تاج آبادی

Hosein Tajabadi

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186158)

26
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی