آقای دکتر منصور جباری قره باغ

Dr. Mansour Jabari

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182097)

3
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی