آقای دکتر محمد ابراهیم سنجقی

Dr. Mohammad Ebrahimi Sanjaghi

استاد دانشگاه مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (197361)

4
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی